Personvernerklæring

Informasjon om Røskaft Kjøkkenstudios behandling av personopplysninger om sine kunder.

Vi i Røskaft Kjøkkenstudio ivaretar personvernet til våre kunder, leverandører, partnere og deres ansatte. I dette dokumentet gir vi en orientering om når, hvorfor og hvordan vi behandler personopplysninger om våre kunder. Vi informerer også om hvilke rettigheter du som kunde har i tilknytning til dette.

1 - HVORFOR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Personopplysningene om våre kunder vil primært bli benyttet til å administrere og forvalte kundeforholdet, herunder for å kommunisere med og følge opp kunden, gjennomføre leveranser og på annen måte oppfylle avtaler med kunden, fakturere kunden, håndtere reklamasjoner og tvister, samt undersøke kundetilfredshet. Informasjon om kundens bruk av våre produkter kan også benyttes i vårt arbeid med produktforbedring og tjenesteforbedring/service og til statistikker forbundet med dette. Vi kan også bruke personopplysningene til å sende ut informasjon om tilbud og markedsføringsmateriale, samt til å vurdere når det vil være hensiktsmessig å sende ut hvilken type materiale til den enkelte kunde.

2 - HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?
I sin alminnelighet vil vi bare behandle personopplysninger om våre kunder som er nødvendig for å administrere kundeforholdet og andre formål.
Konkret kan dette innebære at vi behandler opplysninger om kunden som navn, adresse, telefonnummer og annen kontaktinfo, fødselsdato, stilling og rolle, arbeidsgiver, kredittkortnummer og andre kortnummer, kontonummer ved eventuelle utbetalinger, historikk i kundeforholdet (hva som er kjøpt når mm), handlemønster og preferanser, eventuelle opplysninger om kundehistorikk hos våre konkurrenter, kontakt-, møter- og korrespondanse med selskapets representanter, innlogging og aktivitet på nettsidene våre, reklamasjoner og tvister, betalingshistorikk, kredittsjekk, medlemskap i eventuelle bonusordninger, klubber eller andre foreninger mm som gir rabatter, og bruk av finansieringspartnere.
Vi behandler i utgangspunktet ingen sensitive personopplysninger om våre kunder.

3 - HVORDAN SAMLER VI INN DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Kilden til opplysningene vi har om våre kunder vil normalt være kunden selv, ved at kunden selv gir opplysninger ved registrering på nettet eller ved personlig kontakt, enten når kundeforholdet etableres eller senere. Opplysninger kan også være generert gjennom kundens aktivitet i forbindelse med kundeforholdet, herunder f.eks. når kunden kjøper noe eller kommuniserer med oss. I visse tilfeller kan vi suppleres disse opplysninger med informasjon fra eksterne kilder, f.eks. i forbindelse med kredittsjekker, innhenting av supplerende informasjon fra internett, e.l. Vi kan også innhente lister over potensielle kunder og informasjon om disse fra aktører i markedet som tilbyr dette.

4 - HVA ER DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Vi vil i noen tilfeller kunne innhente samtykke fra våre kunder til behandlingen av personopplysninger, men vi vil også behandle opplysninger uten å be om spesifikt samtykke der hvor dette er nødvendig for å oppfylle vår avtale med kunden, eller for å gjennomføre tiltak på kundens anmodning før avtale inngås.

5 - HVEM HAR TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER HOS OSS?
Vi vil begrense tilgangen til personopplysningene om våre kunder til de personer i Røskaft Kjøkkenstudio som har behov for slik tilgang ut fra de formål som er nevnt under punkt 1 ovenfor. Vi kan også dele disse opplysningene med våre underleverandører og andre samarbeidspartnere, og ved særskilt behov også våre rådgivere, revisorer, advokater, IT-konsulenter og andre. Vi vil i slike tilfeller påse at alle opplysninger blir behandlet fullt ut i samsvar med formålet og at våre leverandører påtar seg ansvar for å ivareta informasjonssikkerhet i samsvar med de krav og regler som til enhver tid gjelder.

6 - HVEM UTLEVERER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER TIL?
Vi vil kunne benytte leverandører (databehandlere) som bistår oss med behandlingen av personopplysningene om våre kunder. Dette vil typisk være leverandører av lagringstjenester og kommunikasjonsløsninger som inngår i våre kunde- og leverandørsystemer.

7 - HVORDAN OG HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Personopplysninger om våre kunder skal kun oppbevares så lenge det er behov for ut fra formålet med behandlingen, og skal deretter slettes.
Vi kan bevare kundeopplysninger så lenge det er nødvendig ut fra formålet med behandlingen. Denne oppbevaringen er begrunnet med gjeldende krav til oppbevaring av regnskapsdokumentasjon, men er også nødvendig for å ivareta kundens interesser i forbindelse med mulige reklamasjoner og andre etterspill forbundet med kundeforholdet, samt behovet for å ha tilgang til historikk rundt kontakter og leveranser ved forespørsel fra kunden.
Personopplysninger vi samler inn i forbindelse med bruk av våre tjenester, lagres hovedsakelig avidentifisert og elektronisk med datasikkerhet i lokale IT. For de papirbaserte personopplysningene som ikke er anonymiserte lagres disse i låsbare skap som bare de som trenger tilgang til dem for å utføre sine arbeidsoppgaver, har tilgang til. Arkivskapene plasseres i arkiv på kontorer som holdes låst utenom ordinær arbeidstid.
Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som kunder, med mindre det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid (f.eks. rettskrav, regnskapslov mv.).

8 - HVORDAN BRUKER VI HENVENDELSER MV.
Vi vil kunne sende forskjellige typer henvendelser til deg som kunde så lenge kundeforholdet består, herunder også markedsføringshenvendelser. Det vil ved enhver markedsføringshenvendelse pr e-post eller SMS bli gitt anledning til å reservere seg mot ytterligere slike henvendelser.

9 - HVILKE INFORMASJONSKRAV HAR DU?
Kundene våre skal informeres om behandlingen av personopplysninger som vedrører dem. Dette skrivet skal derfor være tilgjengelig for kundene på vår nettside, og det skal vises til dette med innlagt lenke på de sider der kunden kan registrere opplysninger om seg selv eller legger inn bestillinger. For kunder som er i kontakt med oss på annen måte, skal det gjøres oppmerksom at denne informasjonen er tilgjengelig når opplysningene samles inn fra kunden.
Som registrerte har du rett til:

  • å få innsyn i de personopplysningene som vi behandler om deg,
  • å kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes,
  • å protestere mot behandlingen fra direkte markedsføring, samt vite om eventuell profilering,
  • å trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle de personopplysningene som du har gitt oss,
  • å motta de personopplysningene om deg selv som du har gitt oss og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet),
  • å kontakte oss hvis du har innspill eller spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger,
  • å klage til Datatilsynet direkte dersom du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovverk.

10 - HVORDAN SIKRER VI BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende lovverk. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler. Nærmere opplysninger om disse risikovurderingene og sikkerhetstiltakene kan fås ved henvendelse til oss.

11 - HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS?
Kunder som har spørsmål eller krav forbundet med vår behandling av personopplysninger, kan kontakte oss på mail: petter@roskaft.no og hanne@roskaft.no.

Trondheim, 1. august 2018
Røskaft Kjøkkenstudio

Huseby Kjøkken
Keo Kjøkken
Nygårdkjøkken
Crown Imperial
Miele
Siemens
AEG
Røros Hetta
Eide Stein
Falcon
Blanco
Nibu
Rival Skyvedører & Innredninger